VŠEOBECNÉ POVOĽOVACIE PODMIENKY

pre amatérske vysielacie rádiové stanice

platné od 15.augusta 2007PRVÁ ČASŤ

Pôsobnosť

Povoľovacie podmienky pre amatérske vysielacie rádiové stanice (ďalej len “povoľovacie podmienky”) stanovujú práva a povinnosti držiteľov rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie amatérskych vysielacích rádiových staníc (ďalej len “povolenie”).

Základné pojmy

 1. Amatérska služba - rádiokomunikačná služba na účely sebavzdelávania, vzájomnej komunikácie a technického štúdia amatérov, ktorí sú oprávnenými osobami so záujmom o rádiotechniku výhradne z osobného záujmu a bez finančného prospechu.
 2. Amatérska družicová služba - rádiokomunikačná služba využívajúca kozmické stanice umiestnené na družiciach Zeme na účely amatérskej služby.
 3. Amatérska vysielacia rádiová stanica (ďalej len amatérska stanica) - jedno alebo viac vysielacích a prijímacích rádiových zariadení, vrátane ovládacích zariadení a anténových systémov, pracujúcich vo frekvenčných pásmach vyhradených pre amatérsku službu a patriacich tomu istému držiteľovi povolenia, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba
 4. Amatérska stanica právnickej osoby - amatérska stanica rádioklubu.
 5. Volacia značka - označenie stanice, ktoré umožňuje zistenie jej totožnosti počas vysielania.
 6. Vysielač ROB (ARDF ) - vysielacie rádiové zariadenie obmedzeného výkonu, prevádzkované na pridelených frekvenciách, ktoré je určené na vysielanie majákových signálov pre rádiový orientačný beh.
 7. Retranslačná amatérska stanica - neobsluhovaná amatérska stanica s duplexnou prevádzkou, určená na príjem signálov jednej amatérskej stanice a následné vyslanie tohto signálu na väčšie územie.
 8. Rádioamatérsky maják - neobsluhovaná amatérska stanica, ktorá slúži na zisťovanie podmienok šírenia rádiových vĺn.
 9. Digitálny opakovač (digipeater) - amatérska stanica s obsluhovanou alebo neobsluhovanou prevádzkou, ktorá prijíma digitálne signály amatérskej stanice a posiela ich ďalšej amatérskej stanici priamo alebo cez digitálnu amatérsku rádiovú sieť.
 10. Uzol rádioamatérskej siete (nód) - inteligentný neobsluhovaný digipeater slúžiaci na automatické odovzdávanie správ určeným amatérskym staniciam v rovnakej amatérskej rádiovej sieti.
 11. Univerzálny uzol rádioamatérskej siete (gateway)- univerzálny neobsluhovaný nód, slúžiaci na automatické odovzdávanie správ určeným amatérskym staniciam v iných rádioamatérskych sieťach. Je to automatické prepojenie sietí s rôznymi prevádzkami. Môže slúžiť aj na prepojenie uzlov rádioamatérskej siete cez iné, než amatérske komunikačné siete.
 12. Schránka (BBS) - neobsluhovaná amatérska stanica obvykle spojená s nódom, určená na automatické prijímanie, vysielanie a ukladanie amatérskych správ. Medzi BBS je automatická prevádzka zabezpečujúca dopravu správ do cieľovej schránky BBS.
 13. Rádioamatérska sieť - súbor vzájomne prepojených nódov, gateway a BBS slúžiacich na prenos správ medzi amatérskymi stanicami.
 14. Obsluhovaná prevádzka - prevádzka amatérskej stanice, keď je operátor počas komunikácie fyzicky prítomný pri amatérskej stanici. Obsluhované prevádzky sú: CW, SSB, FM, RTTY, PSK31, paket rádio, AMTOR, PACTOR
 15. Neobsluhovaná prevádzka - prevádzka amatérskej stanice, keď operátor nie je počas komunikácie fyzicky prítomný pri amatérskej stanici. Neobsluhované prevádzky sú: prevádzka majákov, retranslačných rádiostaníc, nódov, gateway a paketových-Amtorových-Pactorových BBS (MBO).
 16. Prevádzkovanie stanice - používanie stanice na príjem a vysielanie rádiových vĺn.
 17. Trvalé stanovište - jedno alebo viac miest zapísaných v povolení, odkiaľ operátor trvale prevádzkuje amatérsku stanicu.
 18. Operátor - oprávnená fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá prevádzkovať amatérsku stanicu.
 19. Operátor bez povolenia - fyzická osoba - začiatočník, ktorý sa pripravuje na amatérske skúšky.
 20. Dozorujúci operátor - operátor, ktorý dohliada na prevádzku operátora bez povolenia.


DRUHÁ ČASŤ

Povolenie

 1. Amatérsku stanicu s obsluhovanou alebo neobsluhovanou prevádzkou je možné prevádzkovať len na základe povolenia. Povolenie vydáva Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len “úrad”) na základe písomnej žiadosti podanej na predpísanom tlačive.
 2. Ak žiadateľ doloží k žiadosti osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti triedy E alebo osvedčenie HAREC podľa odporúčania CEPT T/R 61-02, úrad mu vydá povolenie CEPT podľa odporúčania CEPT T/R 61-01, ktoré má medzinárodnú platnosť.
 3. Ak žiadateľ doloží osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti triedy N, úrad mu vydá povolenie CEPT Novice podľa odporúčania ECC/REC(05)06, ktoré má medzinárodnú platnosť.
 4. Ostatné povolenia pre fyzické a právnické osoby nemajú medzinárodnú platnosť.
 5. Držiteľ povolenia je oprávnený prevádzkovať vysielacie a prijímacie rádiové zariadenia potrebné pre činnosť amatérskej stanice.
 6. Stanice určené na prestavbu na amatérske stanice nie je dovolené prevádzkovať mimo frekvenčných pásiem vyhradených pre amatérsku službu ani skúšobne.
 7. Držiteľ povolenia je povinný požiadať úrad o zmenu povolenia, ak dôjde k zmene skutočností, na základe ktorých bolo povolenie udelené.
 8. Pri prevádzke amatérskej stanice mimo trvalého stanovišťa musí mať držiteľ povolenia k dispozícii aspoň kópiu platného povolenia.
 9. Držiteľ povolenia amatérskej stanice právnickej osoby musí mať k dispozícii zoznam operátorov.

Zodpovednosť

 1. Za prevádzkovanie amatérskej stanice zodpovedá držiteľ povolenia.
 2. Zodpovedná osoba amatérskej stanice právnickej osoby a neobsluhovanej amatérskej stanice musí byť držiteľom vlastného povolenia, podpisuje korešpodenciu a zabezpečuje styk s úradom.
 3. V prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia povolenia je držiteľ povolenia povinný požiadať úrad o vydanie duplikátu.

Platnosť povolenia

Úrad udelí povolenie najviac na 10 rokov. Lehota, na ktorú sa frekvencie prideľujú, je vyznačená v  povolení. Na základe podanej žiadosti je úrad oprávnený opakovane povolenie predĺžiť. Žiadosť o predĺženie povolenia sa odporúča predložiť úradu najneskôr do šiestich týždňov pred uplynutím doby platnosti povolenia.

 TRETIA ČASŤ

Triedy operátorov

 1. Podľa rozsahu znalostí a praxe sú operátori amatérskych staníc zaradení do jednej z nasledujúcich tried: E alebo N.

  1. operátori triedy E (Extra) môžu obsluhovať vysielače s výkonom do 750 W a pracovať na pásmach uvedených v Tabuľke č.1, vrátane uvedených druhov prevádzky.
  2. operátori triedy N (Novice) môžu obsluhovať vysielače s výkonom do 100 W a  pracovať na pásmach uvedených v Tabuľke č. 2, vrátane uvedených druhov prevádzky.

 

 1. Zahraniční operátori-držitelia povolenia CEPT môžu v Slovenskej republike pracovať v rozsahu triedy E (tabuľka č.1). Zahraniční operátori držitelia povolenia CEPT Novice môžu v Slovneskej republike pracovať v rozsahu triedy N (tabuľka č.2).
 2. Predpokladom zaradenia operátora do jednotlivých tried je splnenie požiadaviek uvedených v Opatrení úradu č.O-1/2004 zo dňa 14.apríla 2004 v platnom znení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky ako aj vykonanie skúšky podľa tohto opatrenia.

Prevádzka amatérskych staníc

 1. V prípade, že prevádzkou amatérskej stanice dôjde z  niektorého stanovišťa k rušeniu iných rádiokomunikačných služieb, môže úrad stanoviť obmedzujúce podmienky.
 2. V odôvodnených prípadoch môže úrad povoliť:
  • vyšší výkon vysielača
  • iné druhy vysielania, ako sú uvedené v tabuľkách
  • prevádzku v iných frekvenčných pásmach, ako je uvedené v tabuľkách

 3. Operátori sú oprávnení nadväzovať spojenia len s inými amatérskymi stanicami alebo so stanicami, ktoré majú styk s amatérskymi stanicami povolený.
 4. 4. Amatérsku stanicu fyzickej osoby môže s jej súhlasom a pod jej volacou značkou obsluhovať:

  • operátor bez povolenia v rozsahu triedy N pri výcviku a školení (príprava na skúšku triedy N) pod dohľadom držiteľa povolenia
  • držiteľ povolenia iného štátu v rozsahu svojej, maximálne však v rozsahu držiteľovej operátorskej triedy
  • iný držiteľ slovenského povolenia v rozsahu svojej, maximálne však v rozsahu držiteľovej operátorskej triedy.

  5. Amatérsku stanicu právnickej osoby môže obsluhovať:

   • zodpovedná osoba
   • operátor s vlastným povolením zapísaný v zozname operátorov v rozsahu svojej triedy
   • operátor bez vlastného povolenia zapísaný v zozname operátorov len v rozsahu  triedy N pod dohľadom zodpovednej osoby alebo držiteľa povolenia zapísaného v zozname operátorov.

  1. V zozname operátorov amatérskej stanice právnickej osoby zodpovedná osoba uvedie:

   • mená, volacie značky a triedy operátorov
   • mená operátorov bez vlastného povolenia
   • lehotu vymedzenia súhlasu na obsluhu amatérskej stanice

  1. Amatérske rádiové siete sa môžu prepájať cez dátové siete iných prevádzkovateľov (napr. cez Internet) len za predpokladu, že sa operátori rádioamatérskej siete nemôžu spojiť s operátormi alebo zariadeniami cudzej dátovej siete a operátori cudzej dátovej siete sa nemôžu spojiť s operátormi alebo zariadeniami amatérskej siete.
  2. Sprostredkovanie správ amatérskou stanicou nesmie byť zdrojom majetkového prospechu.
  3. Ak slovenské predpisy pre amatérske stanice nestanovujú inak, platí pre prevádzku amatérskych staníc Rádiokomunikačný poriadok, do ktorého je možné nahliadnuť na úrade.

  Používanie povolenia CEPT a CEPT Novice mimo domovskej krajiny

  1. Držiteľ povolenia triedy CEPT alebo držiteľ povolenia CEPT Novice musí na požiadanie orgánov navštívenej krajiny preukázať povolenie.
  2. Povolenie CEPT platí v krajinách, ktoré akceptovali odporúčanie CEPT T/R 61-01, povolenie CEPT Novice platí v krajinách, ktoré akceptovali odporúčanie ECC/REC (05)06.
  3. Je povolené, aby držiteľ povolenia CEPT alebo CEPT Novice používal amatérsku stanicu navštíveného rádioamatéra.
  4. Držiteľ povolenia CEPT alebo CEPT Novice je povinný v navštívenej krajine dodržiavať legislatívne a technické predpisy platné v tejto krajine, najmä zákony relevantné pre amatérsku službu a predpisy vychádzajúce z ustanovení Rádiokomunikačného poriadku Medzinárodnej telekomunikačnej únie, odporučenia CEPT T/R 61-01 a odporúčania ECC/REC (05)06. Špeciálnu pozornosť treba predovšetkým venovať rozdielnym frekvenčným prídelom pre amatérsku službu v troch regiónoch ITU ako aj miestnym podmienkam a technickým obmedzeniam
  5. Držiteľ povolenia CEPT a držiteľ povolenia CEPT Novice je povinný pri vysielaní používať volaciu značku v nasledujúcom tvare:

  prefix navštívenej krajiny / vlastná volacia značka držiteľa

  1. Držiteľ povolenia CEPT Novice iného štátu je povinný pri vysielaní v Slovenskej republike používať volaciu značku v nasledujúcom tvare:
  2. OM 9/ vlastná volacia značka

  3. Držiteľ povolenia CEPT a CEPT Novice nemá právo v navštívenej krajine požadovať ochranu proti rušeniu.

   

   

   

  Obsah vysielania

  1. Amatérske stanice je povolené používať len na vysielanie správ, ktoré sa týkajú rádioamatérskej činnosti a rádioamatérov.
  2. Všetky správy je dovolené vysielať len v jasnej reči, prípadne s použitím medzinárodných Q-kódov, skratiek, protokolov a kódov.
  3. Na začiatku a na konci každého spojenia sa musia použiť úplné volacie značky oboch korešpondujúcich amatérskych staníc a to tým druhom prevádzky, ktorým sa pri spojení pracuje. Pri dlhšom spojení je operátor povinný opakovať aspoň vlastnú volaciu značku každých 5 minút. Pri účasti v rádioamatérskych pretekoch, súťažiach a pri expedičnej prevádzke nie je potrebné uvádzať obe značky.
  4. V prípadoch ohrozenia ľudského života, pri živelných pohromách a z iných naliehavých dôvodov je možné použiť amatérske stanice a frekvencie určené pre amatérsku službu na odovzdávanie správ na odvrátenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva. O tejto prevádzke sa musí urobiť záznam a uchovávať ho 1 rok.
  5. Pre rádiový orientačný beh (ARDF) je možné vysielať len medzinárodne používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, MOH a MO5 bez volacích znakov. Frekvenčné pásma a druhy vysielania ARDF sú uvedené v Tabuľke č.3.
  6. Je zakázané vysielať:

  • správy obsahujúce osobitným zákonom stanovené skutočnosti viazané na povinnosť mlčanlivosti
  • správy a programy majúce povahu reklamného alebo rozhlasového vysielania
  • správy a oznamy pre tretie osoby, ktoré nesúvisia s rádioamtérskou činnosťou
  • bez uvedenia vlastnej volacej značky
  • technikou znemožňujúcou identifikáciu vysielanej správy a volacích značiek
  • vulgárne a neslušné výrazy

  Vysielanie mimo trvalého stanovišťa

  1. Držiteľ povolenia môže trvalo prevádzkovať amatérsku stanicu len na trvalom stanovišti, ktoré je uvedené v povolení.
  2. Držiteľ povolenia môže krátkodobo prevádzkovať amatérsku stanicu mimo trvalého stanovišťa alebo z pohyblivého prostriedku. Volaciu značku môže doplniť údajom P (portable) alebo M (mobile).
  3. Na prevádzku z lode a lietadla je potrebný súhlas ich prevádzkovateľa. Volacia značka sa môže doplniť / MM (maritime mobile) alebo / AM (aeronautical mobile).

  Staničný denník

  Odporúča sa zapisovať do staničného denníka údaje o uskutočnených spojeniach: dátum a čas
  každého uskutočneného spojenia, použité frekvenčné pásmo, druh prevádzky,
  volaciu značku protistanice, vymenené reporty a prípadne ďalšie údaje. Týmito údajmi sa preukazuje
  dľžka praxe a počet uskutočnených spojení pri skúške osobitnej odbornej spôsobilosti.


ŠTVRTÁ ČASŤ

Technické ustanovenia

 1. Frekvenčná stabilita pri vysielaní musí spĺňať najmenej požiadavky uvedené v Tabuľke č.4.
 2. Hĺbka modulácie nosného signálu nežiadúcou striedavou zložkou musí byť menšia ako 5% a musí sa zabrániť vzniku kľúčovacích zákmitov.
 3. Pri všetkých druhoch prevádzky s frekvenčnou alebo amplitúdovou moduláciou musí byť v modulačnom reťazci zaradený člen alebo prvok účinne obmedzujúci nízkofrekvenčné signály nad 3 kHz.
 4. Šírka pásma zabraná vysielaním musí zodpovedať minimálnej šírke pásma potrebnej na prenos informácie daným druhom vysielania.

 1. Pre prevádzku rádiového orientačného behu (ARDF) platia tieto podmienky:

  • V pásme 3,5 MHz je maximálny výkon vysielača 5 W a dĺžka antény 20 m.
  • V pásme 144 MHz je maximálny výkon vysielača 10 W a anténa dipól
  • Povolená prevádzka je A1A, A2A, F1A a F2A
  • Povolené úseky pásiem sú uvedené v Tabuľke č.3

 1. Komerčne dostupné amatérske stanice musia vyhovovať požiadavkám normy
  EN 301 489-15.
 2. Ostatné amatérske stanice musia vyhovovať len požiadavkám na rušivé vyžarovanie podľa normy EN 301 489-15, kap.8.

 1. Každé skúšobné vysielanie s výnimkou nastavovania anténových obvodov vysielača musí byť do umelej záťaže.
 2. Počas zmeny vysielanej frekvencie (prelaďovania) nesmie anténa vyžarovať žiadnu vf. energiu.Táto požiadavka sa nevzťahuje na amatérsku družicovú službu.
 3. Vysielacie zariadenie a jeho príslušenstvo musí byť konštruované tak, aby zodpovedalo platným hygienickým normám, bezpečnostným predpisom a aby sa zabránilo úrazom elektrickým prúdom.

Tabuľka č.1

 Frekvenčné pásmo

Frekvenčný rozsah

Kategória služby

Max. šírka pásma [Hz]

Popis prevádzky

135 kHz

135,7 - 137,8

S

500

len CW,DIGI max. 1 W ERP

1,8 MHz

1.810 - 1.838

P

200

len CW

1.838 - 1.840

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

1.840 - 1.842

P

2700

FONE, CW, DIGI - okrem paketu

1.842 - 1.850

P

2700

FONE, CW

1.850 - 2.000

S

2700

FONE, CW - maximálne 10 W

3,5 MHz

3.500 - 3.580

P

200

len CW

3.580 - 3.590

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

3.590 - 3.600

P

500

CW, DIGI

3.600 - 3.620

P

2700

FONE, CW, DIGI

3.620 - 3.800

P

2700

FONE, CW

3.730 - 3.740

P

2700

FONE, CW, SSTV, FAX

7 MHz

7.000 - 7.035

P

200

len CW

7.035 - 7.040

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

7.040 - 7.045

P

2700

FONE, CW, DIGI - okrem paketu

7.045 - 7.200

P

2700

FONE, CW

10 MHz

10.100 - 10.140

S

200

len CW

10.140 - 10.150

S

500

CW, DIGI - okrem paketu

14 MHz

14.000 - 14.070

P

200

len CW

14.070 - 14.089

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

14.089 - 14.099

P

500

CW, DIGI

14.099 - 14.101

P

-

IBP maják

14.101 - 14.112

P

2700

FONE, CW, DIGI

14.112 - 14.350

P

2700

FONE, CW

14.230

P

2700

FONE, CW, volacia frekvencia - SSTV, FAX

18 MHz

18.068 - 18.100

P

200

len CW

18.100 - 18.109

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

18.109 - 18.111

P

-

IBP maják

18.111 - 18.168

P

2700

FONE, CW

21 MHz

21.000 - 21.080

P

200

len CW

21.080 - 21.100

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

21.100 - 21.120

P

500

CW, DIGI

21.120 - 21.149

P

200

len CW

21.149 - 21.151

P

-

IBP maják

21.151 - 21.450

P

2700

FONE, CW

21.340

P

2700

FONE, CW, volacia frekvencia - SSTV, FAX

24 MHz

24.890 - 24.920

P

200

len CW

24.920 - 24.929

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

24.929 - 24.931

P

-

IBP maják

24.931 - 24.990

P

2700

FONE, CW

28 MHz

28.000 - 28.050

P

200

len CW

28.050 - 28.120

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

28.120 - 28.150

P

500

CW, DIGI

28.150 - 28.190

P

200

len CW

28.190 - 28.199

P

-

Majáky regionálne časovo zdieľané

28.199 - 28.201

P

-

IBP maják

28.201 - 28.225

P

-

Majáky trvalo bežiace

28.225 - 29.200

P

2700

FONE, CW

28.680

P

2700

FONE, CW, volací kmitočet - SSTV, FAX

29.200 - 29.300

P

5000

FONE, CW, FONE FM, FM paket 1200 Bd

29.300 - 29.510

P

-

družicové zostupné linky - FONE, CW

29.510 - 29.700

P

5000

FONE FM, FONE, CW


50 MHz

50,000-50,100

S

200

len CW

50,100-52,000

S

2700

FONE,CW

70 MHz

70,250-70,300

S

200

CW - iba na zvlaštne povolenie

70,300-70,350

S

2700

FONE - iba na zvlaštne povolenie

144 MHz

144,000 - 144,150

P

200

len CW

144,150 - 144,400

P

2700

FONE, CW

144,400 - 144,500

P

-

Majáky

144,500 - 144,850

P

25000

FONE FM, FONE, CW

144,850 - 144,990

P

25000

PAKET FM, CW

145,000 - 145,800

P

25000

FONE FM, FONE, CW

145,800 - 146,000

P

2700

FONE, CW družicová prevádzka

430 MHz

430,000 - 432,000

P

25000

CW, FONE, FONE FM, PAKET FM

432,000 - 432,100

P

200

CW

432,100 - 433,000

P

2700

FONE, CW

433,000 - 440,000

P

25000

CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, nie ATV

1,2 GHz

1,24 - 1,300

S

 

CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV

2,3 GHz

2,30 - 2,45

S

 

"

3,4GHz

3,40-3,41

S

 

"

5,7 GHz

5,65 - 5,85

S

 

"

10 GHz

10,00 - 10,45

S

 

"

24 GHz

24,00 - 24,05

P

 

"

24,05 - 24,25

S

 

"

47 GHz

47,00 - 47,20

P

 

"

75 GHz

75,50 - 76,00

P

 

"

76,00 – 77,50

S

 

"

77,50 – 78,00

P

 

"

78,00 – 79,00

S

 

"

79,00 – 81,00

S

 

"

122 GHz

122,25-123

S

 

"

134GHz

134 - 136

P

 

"

136- 141

S

 

"

245 GHz

241 - 248

S

 

"

Tabuľka č.2

Frekvenčné pásmo

Frekvenčný rozsah

Kategória služby

Max. šírka pásma [Hz]

Popis prevádzky

1,8 MHz

1,810 – 1,838

P

200

len CW

1,838 – 1,842

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

1,842 – 1,850

P

200

CW

1,850 – 2,000

S

2700

FONE, CW - maximálne 10 W

3,5 MHz

3,520 – 3,580

P

200

len CW

3,580 – 3,590

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

3,590 – 3,600

P

500

CW, DIGI

3,600 – 3,770

P

2700

FONE, CW

3,730 – 3,740

P

2700

FONE, CW, SSTV, FAX

21 MHz

21,050-21,080

P

200

CW

21,080-21,100

P

500

CW,DIGI - okrem paketu

21,100 – 21,120

P

500

CW, DIGI

21,120 – 21,149

P

200

len CW

21,151 – 21,200

P

2700

FONE, CW

28 MHz

28,050 – 28,120

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

28,120 – 28,150

P

500

CW, DIGI

28,150 – 28,190

P

200

len CW

28,600 - 29,200

P

2700

FONE, CW

28.680

P

2700

volacia freq. SSTV, FAX

29.200 - 29.300

P

5000

FONE, CW, FONE FM, FM paket 1200 Bd

29.300 - 29.510

P

-

družicové zostupné linky - FONE, CW

29.510 - 29.700

P

5000

FONE FM, FONE, CW

144 MHz

144,000 - 144,150

P

200

len CW

144,150 - 144,400

P

2700

FONE, CW

144,400 - 144,500

P

-

Majáky

144,500 - 144,850

P

25000

FONE FM, FONE, CW

144,850 - 144,990

P

25000

PAKET FM, CW

145,000 - 145,800

P

25000

FONE FM, FONE, CW

145,800 - 146,000

P

2700

FONE, CW družicová prevádzka

430 MHz

430,000 - 432,000

P

25000

CW, FONE, FONE FM, PAKET FM

432,000 - 432,100

P

200

CW

432,100 - 433,000

P

2700

FONE, CW

433,000 - 440,000

P

25000

CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, nie ATV

1,2 GHz

1,24 - 1,300

S

 

CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV

2,3 GHz

2,30 - 2,45

S

 

"

3,4GHz

3,40-3,41

S

 

"

5,7 GHz

5,65 - 5,85

S

 

"

10 GHz

10,00 - 10,45

S

 

"

24 GHz

24,00 - 24,05

P

 

"

24,05 - 24,25

S

 

"

47 GHz

47,00 - 47,20

P

 

"

75 GHz

75,50 - 76,00

P

 

"

76,00 – 77,50

S

 

"

77,50 – 78,00

P

 

"

78,00 – 79,00

S

 

"

79,00 – 81,00

S

 

"

122 GHz

122,25-123

S

 

"

134GHz

134 - 136

P

 

"

136- 141

S

 

"

245 GHz

241 - 248

S

 

"

 

 Tabuľka č. 3

Prevádzka ARDF

Frekvenčné pásmo

Frekvenčný rozsah

Kategória služby

Max. šírka pásma [Hz]

Popis prevádzky

3,5 MHz

3 520 - 3 600

P

200

CW

3 600 - 3 750

P

2700

CW, ICW

144 MHz

144,350 - 144,800

P

25000

CW, ICW, FM CW, FM ICW

145,200 - 145,575

P

25000

CW, ICW, FM CW, FM ICW

Tabuľka č.4

Požiadavky na frekvenčnú stabilitu

Frekvenčné pásmo

Špičkový výstupný výkon vysielača

Frekvenčná stabilita

Poznámky

< 470 MHz

 200 W

 100.10-6

Pri SSB max. 50 Hz pri výkone vysielača <  500 W

> 200 W

 50.10-6

Max. 20 Hz pri výkone vysielača > 500 W

4 až 29,7 MHz

 500 W

 20.10-6

 

> 500 W

 10.10-6

 

144 MHz

< 5 W

 15.10-6

 

> 5 W

 7,5.10-6

 

432 MHz

 5 W

 5.10-6

 

> 5 W

 2,5.10-6

 

470 - 2450 MHz

 

 20. 10-6

 

2450 - 10500 MHz

 

 100.10-6

 

10,5 - 40 GHz

 

 300.10-6